Kdo má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením?

Často se stává, že osoby, kterým Česká správa sociálního zabezpečení přiznala invalidní důchod, se domnívají, že jim vzniká nárok také na průkaz osoby se zdravotním postižením. Invalidní důchodci však byli uznáni jako osoby se zdravotním postižením pouze pro účely zákona o zaměstnanosti. Pro účely posouzení nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se vede samostatné řízení na kontaktních pracovištích úřadu práce trvající obvykle několik měsíců. Žadateli může být přiznán průkaz označený symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Průkaz je vyroben do 14 dnů. Je nutné doložit průkazovou fotografii a při předání zaplatit správní poplatek ve výši 30,- Kč.

Podmínky nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Místně příslušný k vyřízení žádosti je úřad práce podle trvalého pobytu žadatele, kterým je zdravotně postižená osoba. Formulář žádosti je možné vyplnit přímo na úřadě nebo si ho vytisknout doma z internetu. Úřad práce následně požádá lékařskou posudkovou službu o posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace. V případě zamítnutí žádosti nebo přiznání nižšího typu průkazu má žadatel právo na odvolání do 15 dnů od převzetí rozhodnutí. Podrobné podmínky upravuje zákon číslo 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, v platném znění.

Rozdíly mezi jednotlivými typy průkazů

Průkaz TP označuje těžké postižení, ZTP zvlášť těžké postižení a ZTP/P – zvlášť těžké postižení s průvodcem. Osoby s průkazem TP a ZTP se pohybují samostatně, ač na kratší vzdálenost, osoby se ZTP/P potřebují průvodce (například nevidomí), některé osoby se mohou pohybovat na invalidním vozíku. Co se týče sluchu, osoby s oboustrannou hluchotou mají do 18 let nárok na průkaz ZTP/P, od 18 let pak pouze na průkaz ZTP. Prakticky nevidomým osobám je přiznán průkaz ZTP/P. Nárok na průkazy může vzniknout také lidem s interními nebo onkologickými nemocemi. Podrobně jsou zdravotní stavy popsány ve vyhlášce MPSV č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Výhody pro osoby s průkazem TP, ZTP a ZTP/P

Následující tabulka zahrnuje stručný přehled nejčastějších výhod spojených s držením jednotlivých typů průkazů.

Výhody Typ průkazu
Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy (kromě míst s místenkou) TP, ZTP, ZTP/P
Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání delší čekání, zejména stání (kromě nákupu v obchodech, placených služeb a zdravotnických zařízení) TP, ZTP, ZTP/P
Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro) ZTP, ZTP/P
Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusech TP, ZTP, ZTP/P
Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravě ZTP/P
Bezplatná doprava vodicího psa (pro nevidomou osobu bez průvodce) ZTP/P
Parkovací karta platná v EU (vydává sociální odbor MěÚ, umožňuje parkovat zdarma na místech pro invalidy) ZTP, ZTP/P (kromě osob se sluchovým postižením)
Průkaz slouží jako dálniční známka ZTP, ZTP/P
Parkovací místo v místě bydliště (žádat na odboru dopravy MěÚ) ZTP, ZTP/P
Osvobození od poplatku za psa ZTP/P
Osvobození od správního poplatku za ověření podpisu ZTP, ZTP/P
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku ZTP, ZTP/P
Osvobození od ekologické daně ZTP/P
Osvobození od daně ze staveb ZTP, ZTP/P
Sleva na daň z příjmu ZTP/P
Sleva na telefon ZTP se sluchovým postižením, ZTP/P
Slevy na tarif u některých mobilních operátorů ZTP se sluchovým postižením, ZTP/P
Vydání euroklíče platného v EU (upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejných WC, výtahů, schodišťových plošin apod.) TP, ZTP, ZTP/P
Vydání ŘP zdarma ZTP, ZTP/P
Sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce Nenárokové pro ZTP a ZTP/P