Kdo má nárok na parkovací průkaz?

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je legislativně upraven v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.  Jde o modrou kartičku s vodoznakem se vzorem „lipové lístky“ a rozměry 106 a 148 mm se známým zobrazením invalidy na vozíčku. Parkovací průkaz obsahuje osobní údaje o držiteli a na zadní straně jeho fotografii.

Podmínky nároku na parkovací průkaz

Nárok na parkovací průkaz mají osoby, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Jde o osoby, které trpí například těžkým postižením pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích, dále střední, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, anatomickou ztrátou dolní končetiny v kolenním kloubu, anatomickou ztrátou horních končetin v úrovni předloktí, lokte nebo výše, funkční ztrátou dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí nebo oboustrannou těžkou ztrátou zraku. Všechny další zdravotní stavy jsou uvedeny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Nejčastějším důvodem, proč osoby se zdravotním postižením žádají o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, je právě získání parkovacího průkazu. Žádosti o průkaz osob se zdravotním postižením vyřizují kontaktní pracoviště úřadu práce podle trvalého pobytu žadatele. Ten musí po podání žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zpravidla několik měsíců čekat, než proběhne celé správní řízení.

Pokud je mu úřadem práce přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, může se dostavit na obecní úřad s rozšířenou působností, kde mu parkovací průkaz bude vystaven na počkání. Na obecním úřadě vyplní žádost, předloží občanský průkaz, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a průkazovou fotografii. Pokud se osoba se zdravotním postižením nemůže dostavit na obecní úřad osobně, může vystavit důvěryhodné osobě plnou moc k převzetí parkovacího průkazu, případně se může pokusit se sociálním odborem domluvit telefonicky na jiné formě předání. Opatrovník by se na obecní úřad měl dostavit s listinou o ustanovení opatrovníka.

Platnost na parkovacím průkazu bude vyznačena stejná jako na průkazu osoby se zdravotním postižením. 

Osoby se sluchovým postižením

Na obecní úřad obce s rozšířenou působností se za účelem získání parkovacího průkazu dostaví téměř každý, komu je přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz však nelze vydat osobě, která je držitelem průkazu ZTP pouze z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. Taková osoba může pouze požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou. Toto označení ostatní řidiče informuje, že vozidlo řídí osoba se sluchovým postižením.  

Podmínky pro používání parkovacího průkazu

Ve vozidle je parkovací průkaz vystaven viditelně za předním sklem vedle řidiče.

Parkovacím průkazem může být označeno pouze vozidlo, které přepravuje osobu se zdravotním postižením.  Osoba se zdravotním postižením musí vozidlo buď řídit nebo být vozidlem přepravována. Dále musí mít ve vozidle s sebou průkaz ZTP nebo ZTP/P, aby ho mohla na výzvu ukázat policistovi nebo strážníkovi.

Osoba se zdravotním postižením může řídit nebo být přepravována více vozidly, parkovací průkaz není spojen s konkrétním vozidlem. Osoba se zdravotním postižením označí parkovacím průkazem vždy vozidlo, které právě řídí nebo ve kterém je aktuálně přepravována.

Parkovací průkaz platí v rámci celé Evropské unie. Od 1.8.2011 je vzhled parkovacích průkazů ve všech členských státech sjednocen. 

Výhody spojené s parkovacím průkazem

Osoby se zdravotním postižením, kterým byl vydán parkovací průkaz, mohou parkovat na místech pro invalidy. Výběr poplatků sice závisí na zřizovatelích parkovišť, ale zdravotnická zařízení a úřady poplatky za parkování od osob se zdravotním postižením nevybírají.

Mezi další výhody patří možnost vjet do zákazu stání, ale pouze na nezbytně nutnou dobu. Nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dále je těmto osobám se zdravotním postižením dovoleno vjet do zákazu vjezdu omezeného tabulkami „jen zásobování“, „dopravní obsluze vjezd povolen“ nebo „mimo zásobování“, mohou projet pěší zónou a smí také požádat na silničním úřadě o vyhrazené parkoviště v místě, kde bydlí.