Kdo má nárok na status zdravotně znevýhodněné osoby?

Zdravotně znevýhodněné osoby nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění. Podle poznatků lékařské vědy má jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvat déle než rok. Tento stav podstatně omezuje jejich tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti. V jeho důsledku tyto osoby např. nemohou vykonávat dosavadní povolání, využívat dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat.

Kategorie osob se zdravotním postižením

Osoby zdravotně znevýhodněné jsou jednou z kategorií osob se zdravotním postižením. Podle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění, je osobou se zdravotním postižením fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána jako:

 • invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni,
 • zdravotně znevýhodněná.

Osoby se zdravotním postižením uvádí také § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Podle stupně zdravotního postižení tento zákon rozlišuje osoby s nárokem na průkaz označený symbolem:

 • „TP“ (průkaz TP),
 • „ZTP“ (průkaz ZTP),
 • „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P).

Z titulu invalidního důchodu nebo statusu osoby se zdravotním znevýhodněním nelze přiznat průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P a totéž platí samozřejmě i naopak. Pro všechny kategorie jsou vedena samostatná řízení. Invaliditu a zdravotní znevýhodnění posuzují příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, průkazy osob se zdravotním postižením jsou pak v kompetenci kontaktních pracovišť úřadů práce.

Výhody spojené se statusem zdravotně znevýhodněné osoby

Účelem získání statusu zdravotně znevýhodněných osob je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce a prostřednictvím státních příspěvků se stát atraktivnějšími zaměstnanci.  O státní příspěvek žádají zaměstnavatelé na úřadu práce. Jiné finanční příspěvky se statusem zdravotně znevýhodněných osob spojeny nejsou. V praxi se status zdravotně znevýhodněné osoby prokazuje buď rozhodnutím nebo potvrzením příslušné OSSZ.

Jak požádat o udělení statusu zdravotně znevýhodněné osoby

 • Žádost lze podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu žadatele.
 • Za osobu do 15 let žádost podá zákonný zástupce, osoba nad 15 let, která ukončila povinnou školní docházku, žádost podá sama.
 • Po podání žádosti bude žadatel písemně požádán, aby se podrobil vyšetření u ošetřujícího lékaře a vyplnil přiložený „profesní dotazník“.
 • Vyřízení žádosti může trvat několik měsíců.
 • Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení u OSSZ, která jej vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.
 • Platnost statusu zdravotně znevýhodněné osoby je většinou 3–5 let, občas i na dobu neurčitou. Poté je nutné podat novou žádost, vzhledem k délce řízení nejlépe asi 4 měsíce před vypršením platnosti.

 

Zdroj: ČSSZ, ISPV