Kdy za Vás stát zaplatí zdravotní pojištění?

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, má každá osoba s trvalým pobytem v ČR povinnost hradit své zdravotní pojišťovně pojistné. Od povinné úhrady jsou osvobozeny pouze osoby, které pracují v některém státu Evropské unie nebo v Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku anebo pobývají v zahraničí nepřetržitě déle než šest měsíců.

Státní pojištěnci

Výše uvedený zákon přesně vymezuje osoby – tzv. státní pojištěnce, za které stát každý měsíc ze státního rozpočtu hradí zdravotní pojištění. Tyto osoby nemají příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Pojištění stát hradí například za poživatele důchodů nebo za osoby pobírající dávky nemocenského pojištění. Všechny osoby, za které stát platí pojištění, jsou uvedeny v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Pokud osoba nemá příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, ale nesplňuje příslušné podmínky a nelze ji proto zařadit mezi státní pojištěnce, musí si zdravotní pojištění hradit sama. Jedná se o tzv. osoby bez zdanitelných příjmů, např. studenty starší 26 let věku. Měsíčně musí uhradit 1 485 Kč na účet své zdravotní pojišťovny. Pojistné je nutné zaplatit vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce, za který je úhradu nutné provést.  Pokud osoba pojistné nehradí, běží jí penále, stanovené sazbou 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Následující tabulka srovnává osoby, za které stát hradí zdravotní pojištění a osoby, které si pojistné musí zaplatit samy.

Podmínka Komu stát hradí pojištění (splnění podmínky) Komu stát nehradí pojištění
(nesplnění podmínky)
Nezaopatřenost (např. studium do 26 let věku) Nezaopatřené dítě (do 26 let věku) Student starší 26 let

Student na střední nebo vysoké škole, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (např. jazykové školy)

Péče o děti Žena na mateřské

Osoba na rodičovské dovolené

Osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Žena v domácnosti, která nepečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, ani není v evidenci úřadu práce a nepobírá žádný důchod
Evidence na ÚP Nezaměstnaný v evidenci úřadu práce Nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu
Péče o závislou osobu Osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV a osoba pečující o tuto osobu

Osoba pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I

Osoba pečující o osobu starší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I

 

Viz též Státních pojištěnců je téměř 6 milionů. Stát za ně v roce 2016 vydal více než 62 miliard korun.