Co hodnotí posudkoví lékaři?

Posudkoví lékaři jsou zaměstnanci lékařské posudkové služby (LPS). Nejčastěji je LPS zařazena pod Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Jinak je to v hlavním městě a v Brně. V Praze vyhledáte Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně se obrátíte na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ).

Posudkoví lékaři posuzují v souladu s ustanovením § 8 odstavce 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní stav pro účely různých žádostí uvedených v tabulce níže. Jejich role v procesu řízení o jednotlivé dávky nastává „někde uprostřed“. Žádosti totiž přijímá buď jiný úřad (úřad práce) nebo jiné oddělení OSSZ.

Rozhodnutí o dávce pak vydávají buď Úřad práce ČR nebo Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Lékařská posudková služba zajišťuje „pouze“ posouzení zdravotního stavu, které je však pro posouzení nároku na dávky rozhodující. O svém stanovisku vystavují tzv. posudky o zdravotním stavu, které odesílají orgánům, které vydají ve věci rozhodnutí.

Žádost o: Žádost přijímá: LPS posoudí, zda se jedná o: Rozhodnutí vydá:
Invalidní důchod OSSZ podle trvalého pobytu žadatele invaliditu ČSSZ
Zvýšení invalidního důchodu OSSZ podle trvalého pobytu žadatele změnu stupně invalidity ČSSZ
Uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou OSSZ podle trvalého pobytu žadatele osobu zdravotně znevýhodněnou ČSSZ
Průkaz osoby se zdr. postižením Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele omezení schopnosti pohyblivosti a orientace Úřad práce ČR
Zvláštní pomůcka Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR
Příspěvek na péči Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby a v jakém stupni Úřad práce ČR
Dávky státní soc. podpory a pěstounské péče (týká se doložení nezaopatřenosti) Úřad práce ČR podle trvalého pobytu žadatele dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost Úřad práce ČR

U každé oblasti je zdravotní stav posuzován rozdílně, podle jiných právních předpisů. Zdravotní postižení, které splňuje zdravotní podmínku pro přiznání jedné dávky, nemusí odpovídat přiznání dávky jiné. Výsledkem zdravotního posouzení je posudek, který vychází z odborných nálezů klinických lékařů a je podkladem pro rozhodnutí buď ČSSZ, nebo Krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Posudkové lékařství je specializovaný atestační obor. Posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru, kteří splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění.