Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší 1 roku, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P podle právních předpisů účinných od 1.1.2014. Žadatel o dávku se musí opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat (veřejnou dopravou, sám řídit apod.) nebo být dopravován (příbuznými, známými, taxi apod.) za úhradu a dále mu nesmí být poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách. Výše příspěvku na mobilitu je stejná pro všechny žadatele, od úřadu práce obdrží měsíčně 400,- Kč. O příspěvek je možné požádat na kontaktním pracovišti úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele, kterým je zdravotně postižená osoba.

Příspěvek může získat i člověk v pobytové sociální službě

Existují důvody hodné zvláštního zřetele, kdy může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby. Tyto případy se však v praxi vyskytují jen zřídka. Týká se to např. osob v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením, pokud se dopravují nebo jsou dopravovány v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu. V případě domů s pečovatelskou službou se nejedná o pobytové sociální služby, ale formu nájemního bydlení (tzv. byty zvláštního určení), o jejichž přidělení rozhodují obce na základě vlastních kritérií. Nájemci těchto bytů tak mohou o příspěvek na mobilitu žádat stejně jako lidé bydlící doma, tj. v přirozeném sociálním prostředí.

Během hospitalizace nárok na příspěvek zaniká

Příspěvek na mobilitu se zastavuje a nevyplácí, pokud je oprávněná osoba hospitalizovaná déle než 1 kalendářní měsíc. Trvá-li hospitalizace například od 7.8. do 23.11., vyplatí se příspěvek pouze za měsíce srpen a listopad. V ostatních měsících trvala hospitalizace déle než kalendářní měsíc, nárok na výplatu proto nevzniká. Nárok na dávku není také za měsíc, ve kterém došlo k úmrtí oprávněné osoby. V případě úmrtí přechází nárok postupně na manžela, děti a rodiče, jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti ve společné domácnosti. Úřad práce doplatí částky za celé měsíce, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby.

Příspěvek na mobilitu nahradil příspěvky na provoz motorového vozidla a individuální dopravu

Příspěvek na mobilitu je vyplácen podle zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, v platném znění, který je účinný od 1.1.2012. Zákon vznikl v rámci tzv. Drábkovy sociální reformy. Příspěvek na mobilitu nahradil příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu, které byly do té doby vypláceny podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. jednou ročně. Příspěvek na provoz motorového vozidla činil pro osoby s mimořádnými výhodami II. stupně (průkaz ZTP) 6 000,- Kč ročně a pro osoby s mimořádnými výhodami III. stupně (průkaz ZTP/P) 9 900 Kč ročně. Příspěvek na individuální dopravu pak dosahoval výše 6 500 Kč ročně.

Novela má kompenzovat snížení mobility během ekonomické krize, zejména lidem s průkazem ZTP/P

V letech 2010–2012 byly oba příspěvky vypláceny v nižších částkách, příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 7 920 Kč ročně pro osoby s průkazem  ZTP/P a ve výši 3 000 Kč ročně pro osoby s průkazem ZTP. V současnosti stát vyplácí zdravotně postiženým osobám s průkazem ZTP/P i ZTP měsíčně příspěvek na mobilitu ve stejné výši celkem 4 800,- Kč ročně (tj. 400 Kč za měsíc x 12). Ve srovnání s aktuálním stavem snížení nejvíce postihlo osoby s průkazem ZTP/P.  V porovnání s legislativou platnou před sociální reformou stát zdravotně postiženým osobám s nárokem na průkaz ZTP/P nyní poskytuje zhruba o 3 120 Kč ročně méně než v letech 2010 až 2012 a o 5 100 Kč méně oproti období před rokem 2010.

Právě skupině osob s průkazem ZTP/P má tuto „nespravedlnost“ napravit novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Původní návrh počítá se zvýšením příspěvku na mobilitu na 600 Kč měsíčně.

Zvýšení příspěvku přijde rozpočet na 240 mil. korun ročně

Sněmovní tisk č. 935 v důvodové zprávě uvádí, že v případě zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby s průkazem ZTP/P by došlo ke zvýšení ročních výdajů ze státního rozpočtu o 240 mil. Kč. V únoru 2017 stát vyplatil na příspěvku na mobilitu celkem 97,9 mil. Kč. Pokud bude přijat původní návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, v platném znění, bude stát ročně na příspěvku na mobilitu vyplácet téměř 340 mil. Kč. Návrh novely čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. Otázkou však je, zda, kdy a v jaké podobě bude návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu schválen.

Aktualizace současného stavu – viz Příspěvek na mobilitu bude od ledna 2018 zvýšen na 550 korun

Zdroje: