Jaké služby a dávky mohu využít osoby se sníženou soběstačností?

Lidé se zdravotním postižením a potřebou péče mohou využít dávky, služby a úlevy, které naleznete níže:

Příspěvek na péči

K čemu slouží: stát přispívá na zajištění sociálních služeb, nebo jiných forem pomoci osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby

Kdo má nárok: osoba starší 1 roku, která je podle posudkového lékaře závislá na pomoci jiné fyzické osoby v I., II., III. nebo IV. stupni závislosti

Kde žádat: na úřadu práce (ÚP) podle trvalého pobytu žadatele (nemocné osoby)

Jak žádat: vyplnit přímo na ÚP nebo si stáhnout z internetu tyto formuláře:

Jak probíhá řízení: po podání žádosti provedou sociální pracovníci ÚP sociální šetření a následně požádají posudkové lékaře o posouzení zdravotního stavu, poté je vydáno rozhodnutí

Stupeň závislosti: určuje posudkový lékař podle počtu základních životních potřeb, které žadatel není schopen bez cizí pomoci zvládat (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost – ta se posuzuje až od 18 let)

Výše příspěvku: závisí na věku a stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby

Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči do 18 let Výše příspěvku na péči od 18 let
I. stupeň 3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň 6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň 9 900 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

13 900 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

8 800 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

12 800 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

IV. stupeň 13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

13 200 Kč (osoba využívá pobytové sociální služby),

19 200 Kč (osoba nevyužívá pobytové sociální služby)

Jak probíhá sociální šetření u příspěvku na péči?

Jak se odvolat proti rozhodnutí o příspěvku na péči?

Jak podat správní žalobu u příspěvku na péči?

Příspěvek na mobilitu

K čemu slouží: stát přispívá na úhradu nákladů za dopravu osobě se zdravotním postižením, která se v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje nebo je dopravována

Kdo má nárok: osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014

Kde žádat: na úřadu práce (ÚP) podle trvalého pobytu žadatele

Jak žádat: vyplnit formulář „Žádost o příspěvek na mobilitu“ přímo na ÚP nebo si stáhnout jeho elektronickou verzi

Jak probíhá řízení: žádost podat současně s žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením; pokud je přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, je přiznán také příspěvek na mobilitu a zpětně vyplacen

Výše příspěvku: 550 Kč měsíčně

Příspěvek na zvláštní pomůcku

K čemu slouží: stát přispívá osobám se zdravotním postižením na pomůcky umožňující sebeobsluhu, pracovní uplatnění, přípravu na budoucí povolání, vzdělávání aj.

Kdo má nárok: osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo

s těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením

Nárok v závislosti na věku Zvláštní pomůcka
Od 15 let Vodicí pes
Od 3 let Motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zvedací plošina, šikmá zvedací plošina, schodišťová sedačka, úprava bytu
Od 1 roku Ostatní pomůcky

Kde žádat: na úřadu práce (ÚP) podle trvalého pobytu žadatele

Jak žádat: vyplnit formulář „Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“ přímo na ÚP nebo si stáhnout jeho elektronickou verzi

Jak probíhá řízení: po podání žádosti ÚP požádá posudkové lékaře o posouzení zdravotního stavu a následně vydá rozhodnutí

Výše příspěvku

Zvláštní pomůcka Maximální výše
Zdvihací plošina 400 000 Kč
Motorové vozidlo 200 000 Kč
Ostatní pomůcky 350 000 Kč

Seznam zvláštních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.)

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.)

Dlouhodobé ošetřovné

K čemu slouží: náleží při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči; vyplácí se maximálně 90 dnů

Kdo má nárok: osoby, které jsou nemocensky pojištěny a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného; v průběhu péče nesmí zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče má právo na původní práci i návrat na stejné pracovní místo

Jak žádat: jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, na předepsaném tiskopisu, prostřednictvím zaměstnavatele

Výše dávky: 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den

Průkaz osoby se zdravotním postižením

K čemu slouží: kompenzovat zdravotní postižení určitými výhodami spojenými s držením průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P

Kdo má nárok: osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra

Kde žádat: na úřadu práce (ÚP) podle trvalého pobytu žadatele

Jak žádat: vyplnit formulář „Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením“ přímo na ÚP nebo si stáhnout jeho elektronickou verzi

Jak probíhá řízení: po podání žádosti požádá ÚP posudkové lékaře o posouzení zdravotního stavu a poté vydá rozhodnutí

Typy průkazů:

  • „TP“ (těžké postižení)
  • „ZTP“ (zvlášť těžké postižení)
  • „ZTP/P“ (zvlášť těžké postižení s průvodcem)

Výhody pro osoby s průkazem TP, ZTP a ZTP/P

Přehled zdravotních stavů pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.)

Sociální služby, které můžete využít

Sociální poradenství

Komu slouží: osobám v nepříznivé sociální situaci

Kde jsou služby poskytovány: klienti navštěvují níže uvedená zařízení

  • základní sociální poradenství – poskytují povinně všichni poskytovatelé sociálních služeb
  • odborné sociální poradenství – poskytují občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí a speciální lůžková zdravotnická zařízeních hospicového typu

Co je poskytováno: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistence

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Kde jsou služby poskytovány: v domácnostech a při činnostech, které osoby potřebují – bez časového omezení

Co je poskytováno: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pečovatelská služba

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Kde jsou služby poskytovány: v domácnostech a v zařízeních sociálních služeb – ve vymezeném čase

Co je poskytováno: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tísňová péče

Komu slouží: osobám s vysokým rizikem ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností

Kde jsou služby poskytovány: v domácnostech osob jako nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace

Co je poskytováno: poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,

sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Odlehčovací služby

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení s cílem umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek

Kde jsou služby poskytovány: v domácnostech; v zařízeních, která klienti navštěvují; v zařízeních, která poskytují pobytové služby

Co je poskytováno: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Denní stacionáře

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kde jsou služby poskytovány: klienti navštěvují zařízení

Co je poskytováno: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Týdenní stacionáře

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kde jsou služby poskytovány: v zařízeních jako pobytové služby

Co je poskytováno: ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domovy pro seniory

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kde jsou služby poskytovány: v zařízeních jako pobytové služby

Co je poskytováno: ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domovy se zvláštním režimem

Komu slouží: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kde jsou služby poskytovány: v zařízeních jako pobytové služby

Co je poskytováno: ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Komu slouží: osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením

Kde jsou služby poskytovány: v domácnostech; v zařízeních, která klienti navštěvují

Co je poskytováno: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kolik zaplatíte za sociální služby?